nika.informacie.sk
Domov Teóia Cvičenia História Testy
Domov
Teória
Cvičenia
História
Kronika
Pre učiteľov
Zenit
Katalógy
Testy
 
Táto stránka vznikla ako Stredoškolská odborná činnosť žiakov SPŠE Piešťany. Obsahuje teóriu a cvičenia k predmetu elektronika. Nerobíme si nároky na úplnosť a dokonalosť.
 
 
Kniha návštev
 
 
Untitled Document
Zenit

neoficiálny dokument
O R G A N I Z A Č N É  P O K Y N Y  k zabezpečeniu XXII. ročníka súťaže ZENIT v elektronike

V zmysle § 1 Smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 537/2000-7 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných škôl,základných umeleckých škôl a stredných škôl v Slovenskej republike vyhlasuje Ministerstvo školstva SR XXII. ročník súťaže ZENIT v elektronike.

Podľa Čl. 3 Organizačného poriadku súťaží ZENIT v elektronike,ZENIT v programovaní a ZENIT v strojárstve ,ktorý zaregistrovalo Ministerstvo školstva SR pod číslom 156/2002-42 a Štatútu č. 2467/94 zo dňa 11.11. 1994 je Štátny inštitút odborného vzdelávania organizačným a technickým garantom súťažných prehliadok súťaží ZENIT.

Zástupcovia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v spolupráci so Slovenskou komisiou súťaží ZENIT na svojom zasadnutí 26.augusta 2005 schválili pre XXII. ročník súťaže ZENIT v mikroelektro- nike tieto záväzné organizačné pokyny:


1. Súťažné kategórie:
Kategória A - žiaci stredných priemyselných škôl a gymnázií
Kategória B - žiaci stredných odborných učilíšť
2. Termíny súťaže:
Školské kolá sa uskutočnia do 11. novembra 2005. Do krajského kola postupujú prví dvaja zo školského kola. Ich mená treba nahlásiť do 19.11. 2005 organizátorovi krajského kola, ktorého určí príslušný Krajský školský úrad.

Krajské kolá sa uskutočnia do 2. decembra 2005. Zoznam postupujúcich /prvých dvoch z každej kategórie/ z krajského kola,treba ihneď zaslať na adresu : Stredná priemyselná škola,Petofiho 2,945 50 Komárno.

Celoštátne kolo sa uskutoční v dňoch 2. - 4.2.2006 v SPŠ Komárno. Do celoštátneho kola postupujú prví dvaja z každej kategórie.

3. Obsah súťaže: Súťaž pozostáva z dovch častí: teoretickej a praktickej
Školské kolo:

V teoretickej časti usporiadateľ pripraví 30 otázok z elektroniky. Otázky musia mať jednoznačnú odpoveď. Na vypracovanie odpovedí sa stanovuje časový limit. Súťažiaci môžu používať katalógovú literatúru a kalkulačky. Správna odpoveď sa hodnotí 1 bodom, nesprávna 0 bodov. Spolu teda môžu za túto časť získať 30 bodov.

V praktickej časti súťažiaci:

1.navrhnú plošný spoj podľa zadanej schémy elektronického obvodu.Tento návrh realizujú na PC pomocou programu,ktorý si zvolia pričom môžu pou- žívať aj svoj počítač.Jedinou podmienkou je,aby používaný program bol legálny. Organizačný výbor podľa materiálnych podmienok rozhodne o jednom z týchto variantov:
- prenesenie návrhu z počítača na plošnú dosku a zhotovenie plošného spoja
- súťažiaci ručne prekreslia návrh z počítača na plošnú dosku a sami si vyleptajú plošný spoj
- súťažiaci ručne prekreslia návrh z počítača na plošnú dosku a usporiadateľ zabezpečí vyleptanie plošného spoja
- organizačný výbor poskytne hotový jednotný plošný spoj všetkym súťažiacim na ktorý osadia súčiastky a návrh plošného spoja podľa predošlých variantov vyhodnotí porota samostatne.

2.osadia plošný spoj súčiastkami podľa elektronickej schémy

3.zhotovené zapojenie oživia Pre jednotlivé časti praktickej súťaže sa stanoví časový limit.Organizačný výbor zabezpečí poučenie súťažiacich o bezpečnosti pri práci.

Hodnotenie praktickej časti :

Návrh plošného spoja - maximálne 15 bodov
Funkcia zhotov. zapojenia – maximálne 50 bodov
Kvalita spájkovania – maximálne 5 bodov
Čistota vyhotovenia – maximálne 5 bodov

Za praktickú časť teda možno získať maximálne 75 bodov. V priebehu praktickej časti môžu súťažiaci používať katalógovú literatúru.

Krajské kolo:

Teoretická a praktická časť súťaže ako i kritéria hodnotenia sú rovnaké v školskom kole. Obtiažnosť úloh je úmerne náročnejšia ako v školských kolách.

Celoštátne kolo:

Súťaž pozostáva z časti teoretickej, vstupného testu do praktickej časti a praktickej časti.

V teoretickej časti súťažiaci vypracujú odpovede na súbor 40 otázok z elektroniky. Otázky musia mať jednoznačnú odpoveď. Na vypracovanie odpovedí sa stanovuje limit. Súťažiaci môžu používať katalógovú literatúru a kalkulačky. Správna odpoveď sa hodnotí 1 bodom, nesprávna odpoveď 0 bodov. Spolu teda môžu za túto časť získať 40 bodov.

Vstupný test do praktickej časti - súťažiaci určia zakomponované chyby v schémach elektronických obvodov a môžu zaň získať maximálne 20 bodov.

Praktická časť - sa realizuje a hodnotí ako v školskom kole. Počas praktickej časti môžu súťažiaci používať katalógovú literatúru.

4. Hodnotenie:
V jednotlivých kolách poradie súťažiacich jednotlivých kategórií určia príslušné poroty. Pri rovnosti bodov o víťazovi rozhoduje čas odovzdania vyhotoveného zapojenia obvodov. Víťaz a úspešní riešitelia dostanú diplomy a prví traja v každej kategórii vecné ceny, ktoré v jednotlivých kolách zabezpečia organizátori.



 

Ing. Jozef Jančík v.r.
predseda Slovenskej komisie súťaží ZENIT

 

 
by SkAzY 2006 (xskazy@orangemail.sk)