nika.informacie.sk
Domov Teóia Cvičenia História Testy
Domov
Teória
Cvičenia
História
Kronika
Pre učiteľov
Zenit
Katalógy
Testy
 
Táto stránka vznikla ako Stredoškolská odborná činnosť žiakov SPŠE Piešťany. Obsahuje teóriu a cvičenia k predmetu elektronika. Nerobíme si nároky na úplnosť a dokonalosť.
 
 
Kniha návštev
 
 
Untitled Document
Zenit

neoficiálny dokument
O R G A N I Z A Č N É  P O K Y N Y  k zabezpečeniu XXII. ročníka súťaže ZENIT v programovaní

V zmysle § 1 Smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 537/2000-7 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných škôl,základných umeleckých škôl a stredných škôl v Slovenskej republike vyhlasuje Ministerstvo školstva SR XXII. ročník súťaže ZENIT v elektronike.

Podľa Čl. 3 Organizačného poriadku súťaží ZENIT v elektronike,ZENIT v programovaní a ZENIT v strojárstve ,ktorý zaregistrovalo Ministerstvo školstva SR pod číslom 156/2002-42 a Štatútu č. 2467/94 zo dňa 11.11. 1994 je Štátny inštitút odborného vzdelávania organizačným a technickým garantom súťažných prehliadok súťaží ZENIT.

Zástupcovia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v spolupráci so Slovenskou komisiou súťaží ZENIT na svojom zasadnutí 26.augusta 2005 schválili pre XXII. ročník súťaže ZENIT v mikroelektro- nike tieto záväzné organizačné pokyny:


1. Súťažné kategórie:
Kategória A - žiaci 3. a 4. ročníka stredných škôl
Kategória B - žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl
2. Termíny súťaže:
Školské kolá sa uskutočnia jednotne v celej SR dňa 10. novembra 2005. Zadané príklady pre obidve kategórie dostanú školy včas. Úspešné riešenie úloh všetkych žiakov z každej kategórie treba poslať do 19.11.2005 organi- zátorovi krajského kola,ktorého určí príslušný Krajský školský úrad. Pre žiakov tých škôl,kde sa školské kolo nekoná budú zadané príklady školského kola uverejnené na internetovej stránke www.gjh.sk .Zároveň tam bude informácia o tom kam a dokedy treba poslať riešenie úlohy.Na tejto stránke budú tiež pravidelne uverejňované cvičné príklady – podobné tým,ktoré budú ako úlohy zadávané v jednotlivých kolách súťaže.

Krajské kolá sa uskutočnia jednotne v celej SR dňa 2.decembra 2005. Výber súťažiacich a ich počet určia krajské hodnotiace poroty na základe zhodnotenia zaslaných riešení zo školského kola. Zoznam postupujúcich z krajských kôl do celoštátneho kola treba ihneď zaslať na adresu :
Stredná priemyselná škola ,Petofiho 2,945 50 Komárno

Celoštátne kolo sa uskutoční v dňoch 2. - 4.2.2006 v SPŠ Komárno. Do celoštátneho kola postupujú z každej kategórie dvaja súťažiaci, z Bratislavského kraja štyria súťažiaci.

3. Obsah súťaže
V oboch kategóriách a vo všetkých kolách budú súťažiaci riešiť zadania v určenom časovom limite. Budú mať k dispozícií počítače kompatibilné s IBM–PC, vybavené operačným systémom MS DOS 5.0 a vyšším a prekladačmi TURBO PASCAL v. 7.0 a TURBO C 2.0 a vyššími.
Počas súťaže môžu žiaci používať ľubovoľnú literatúru,svoj počítač, nesmú však použiť žiadne programy ani texty prinesené na disketách.
4. Hodnotenie:
Hodnotí sa funkčnosť a efektívnosť programu a úroveň jeho zdokumentovania. Odborná hodnotiaca porota má právo určiť pred súťažou ďalšie pomocné kritériá hodnotenia, s ktorými súťažiacich oboznámi.
5. Ocenenie:
Vo všetkých kolách a súťažných kategóriách sa stanoví celkové poradie a určia sa úspešní riešitelia, ktorí vyriešili zadanú úlohu. Úspešní riešitelia získajú diplomy a prví traja vecné ceny. 

Ing. Jozef Jančík v.r.
predseda Slovenskej komisie súťaží ZENIT

 

 
by SkAzY 2006 (xskazy@orangemail.sk)