nika.informacie.sk
Domov Teóia Cvičenia História Testy
Domov
Teória
Cvičenia
História
Kronika
Pre učiteľov
Zenit
Katalógy
Testy
 
Táto stránka vznikla ako Stredoškolská odborná činnosť žiakov SPŠE Piešťany. Obsahuje teóriu a cvičenia k predmetu elektronika. Nerobíme si nároky na úplnosť a dokonalosť.
 
 
Kniha návštev
 
 
Untitled Document
Zenit

neoficiálny dokument
O R G A N I Z A Č N É  P O K Y N Y  k zabezpečeniu VII. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve

V zmysle § 1 Smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 537/2000-7 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných škôl,základných umeleckých škôl a stredných škôl v Slovenskej republike vyhlasuje Ministerstvo školstva SR XXII. ročník súťaže ZENIT v elektronike.

Podľa Čl. 3 Organizačného poriadku súťaží ZENIT v elektronike,ZENIT v programovaní a ZENIT v strojárstve ,ktorý zaregistrovalo Ministerstvo školstva SR pod číslom 156/2002-42 a Štatútu č. 2467/94 zo dňa 11.11. 1994 je Štátny inštitút odborného vzdelávania organizačným a technickým garantom súťažných prehliadok súťaží ZENIT.

Zástupcovia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v spolupráci so Slovenskou komisiou súťaží ZENIT na svojom zasadnutí 26.augusta 2005 schválili pre XXII. ročník súťaže ZENIT v mikroelektro- nike tieto záväzné organizačné pokyny:


1. Súťažné kategórie:
Kategória A žiaci študijných odborov stredných priemyselných škôl skupiny Odborov 23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba.

Kategória B1 žiaci študijných a učebných odborov stredných odborných učilíšť skupiny odborov 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba /strojné profesie/. V kategórii B1 súťažia žiaci nasledovných študijných a učebných odborov: 2411 4 mechanik nastavovač, 2423 2 nástrojár, 2426 4 programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, 2431 2 operátor v kovoobrábaní a službách, 2433 2 obrábač kovov, 2412 4 mechanik číslicovo riadených strojov a 2414 4 strojárstvo

Kategória B2 žiaci študijných a učebných odborov stredných odborných učilíšť skupiny odborov 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba /ručné profesie/. V kategórii B2 súťažia žiaci nasledovných študijných a učebných odborov: 2413 4 mechanik strojov a zariadení, 2419 4 operátor ekologických zariadení, 2450 4 mechanik lietadlových prístrojov, 2453 4 letecký mechanik, 2464 2 strojný mechanik, 2465 2 strojník, 2466 2 mechanik opravár, 2468 2 nastavovač textilných strojov, 2499 2 mechanik v strojárstve, 2499 4 mechanik v strojárstve, 2435 2 klampiar, 2436 2 modelár, 2439 2 lakovník, 2401 2 zlievač, 2415 4 plynárenstvo, 2417 4 prevádzka strojov a zariadení, 2418 4 mechanik požiarnej techniky, 2485 2 rytec kovov.

2. Termíny súťaže:
Školské kolá sa uskutočnia do 11. novembra 2005. Do krajského kola postupujú prví dvaja zo školského kola. Ich mená treba nahlásiť do 19. novembra 2005 organizátorovi krajského kola, ktorého určí príslušný Krajský školský úrad.

Krajské kolá sa uskutočnia do 2. decembra 2005. Do celoštátneho kola postupujú víťazi kategórie A, B1, B2. V celoštátnom kole budú teda za každý kraj súťažiť traja žiaci. Postupujúcich z krajských kôl do celoštátneho kola nahlási usporiadateľ krajského kola do 20. decembra 2005 na adresu:
Stredné odborné učilište strojárske,Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno

Celoštátne kolo sa uskutoční v dňoch 2.–4. februára 2006 v SOUS Komárno.
Do celoštátneho kola postupujú iba víťazi z každej kategórie.

3. Obsah súťaže
V teoretickej časti pripraví organizátor príslušného kola test z otázok obsahujúcich výber zo základného učiva strojárskych predmetov technické kreslenie, strojárska technológia, strojové súčiastky a meranie rozmerov. Otázky musia mať jednoznačnú odpoveď, hodnotia sa bodovaním. Test treba zostaviť tak, aby maximálny počet získaných bodov za teoretickú časť bol 40. Čas na vypracovanie testu je limitovaný. Žiaci pri vypracúvaní testu môžu používať kalkulátory, rysovacie a písacie pomôcky, ktoré si na súťaž prinesú. Strojnícke tabuľky pripraví organizátor.

V praktickej časti súťažiaci vyrábajú výrobok strojárskeho charakteru podľa výkresovej dokumentácie pripravenej organizátorom príslušného kola. Výrobok by mal pozostávať z niekoľkých jednoduchších súčiastok, ktoré súťažiaci vyrobia a môžu v ňom byť i súčiastky normalizované. Pri výrobe súčiastok by mali byť využité bežné operácie obrábania /sústruženie, frézovanie, vŕtanie, ručné obrábanie/. Na začiatku praktickej časti žiaci vypracujú jednoduchý slovný výrobný postup pre výrobu jednej z vyrábaných súčiastok. Pred začiatkom praktickej časti organizátor poučí súťažiacich o ochrane zdravia a bezpečnosti pri súťaži a každý súťažiaci poučenie podpíše.
Žiaci si na súťaž prinesú pracovný odev a obuv bez firemného označenia, posuvné meradlo a písacie potreby. Materiál, nástroje a meradlá pre výrobu a montáž výrobku pripraví organizátor. Na vyrobenie výrobku je určený časový limit. Aby kapacita strojov potrebných k výrobe postačovala, je treba súťažiacich žiakov zorganizovať tak, že nebudú začínať všetci výrobu tých istých súčiastok na rovnakých strojoch. Žiaci sa na jednotlivých pracoviskách vystriedajú. Ak by aj tak musel niektorý žiak čakať na uvoľnenie stroja a nemohol by pracovať na inej súčiastke, treba zmerať jeho časovú stratu a tento jeho prestoj mu pridať k časovému limitu. Pri súťaži musia mať súťažiaci žiaci rovnaké podmienky a možnosti.
Za praktickú časť môže súťažiaci získať maximálne 130 bodov.
S hodnotiacimi kritériami oboznámi hodnotiaca porota žiakov pred súťažou.

Kritéria hodnotenia praktickej časti:

- technologický postup max. 30 bodov
- presnosť vyhotovenia max. 70 bodov
- kvalita povrchu max. 20 bodov
- dodržiavanie zásad BOZ max. 10 bodov

4. Hodnotenie:
V jednotlivých kolách poradie súťažiacich jednotlivých kategórií určia príslušné poroty. Pri rovnosti bodov o víťazovi rozhoduje čas odovzdania vyhotoveného výrobku. Prví traja v každej kategórii dostanú diplomy a vecné ceny, ktoré zabezpečia organizátori. 

Ing. Jozef Jančík v.r.
predseda Slovenskej komisie súťaží ZENIT

 

 
by SkAzY 2006 (xskazy@orangemail.sk)